Tens algun dubte?
Loading...
Loading...
Loading...

Política de privacitat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts proporcionats per VIC COMERÇ estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de VIC COMERÇ o de les persones físiques o jurídiques que s'informi mitjançant l´ adquisició d'un producte o servei. VIC COMERÇ no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el VIC COMERÇ tots aquests drets.
La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a VIC COMERÇ, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
VIC COMERÇ ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, VIC COMERÇ no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s'ha de confiar en ella como si ho fos. VIC COMERÇ declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.
VIC COMERÇ es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat d'avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.
En cap cas VIC COMERÇ, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l'ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta o dels seus virus informàtics, d'errades operatives o d'interrupcions en el serveis o transmissió o d´ errades en la línea en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.
VIC COMERÇ no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers.  Qualsevol ús d´ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'usuari. VIC COMERÇ no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d´ un vincle, o de la Informació obtinguda a través  d'ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d´utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de VIC COMERÇ com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.
De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l´ última vegada que l´ usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l´ usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d´ accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té la opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, VIC COMERÇ no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL
Aquesta web és propietat de VIC COMERÇ. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s'estableixin des d´ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de VIC COMERÇ, són propietat exclusiva d´ aquesta, tret que s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per VIC COMERÇ, per les seves societats filials i/o dominades per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Vic Comerç, l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Vic Comerç

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.